fbpx

Processen trin for trin

Vi tilbyder

01

Idémøde

Inden idémødet bør du som bygherre identificere dit behov og definere den økonomiske ramme for byggeprojektet.<br><br> I forhold til økonomien er det vigtigt altid at afsætte en lille reserve på omkring 15 procent til uforudseelige udgifter, da næsten alle byggeprojekter kan risikere en forøgelse af omkostningerne på grund af hændelser, som er umulige at forudse — eller forhold, som opstår under byggeriet. <br> Ved idémødet drøfter vi dine ønsker og behov, og herefter vurderer vi potentialet og de arkitektoniske muligheder i din bolig. <br> Det er meget vigtigt, at vi sammen drøfter og afstemmer, om ønskerne er realistiske i forhold til økonomi, krav og tidsplan — eller om der skal justeres på ønsker, krav og behov. <br><br> <ul><li>Inden mødet indhenter ArealDesign - hvis relevant - foreløbige oplysninger fra BBR, OIS, og evt. gældende planer.</li><li> ArealDesign gennemgår mundtligt rådgivnings- og udførelsesprocessen, så I forstår ArealDesign og de øvrige aktørers rolle. </li><li> I præsenterer jeres behov, krav og ideer, hvorefter parterne drøfter mulighederne og eventuelle alternative løsninger. </li><li> ArealDesign vurderer uforpligtende konstruktioner og de funktionelle muligheder i boligen, haveanlægget eller på grunden. Der udføres ikke destruktive indgreb etc., medmindre det er aftalt. </li><li> Indledende forventningsafstemning mellem os og jer omkring fx proces og økonomi baseret på eksempelvis kvadratmeter, kvalitetsniveau, tid, entrepriseform m.m. Det drøftes hvor stort et reservebeløb der skal afsættes til uforudsete udgifter i budgettet. </li><li>Foreløbig vurdering af om en løsning forudsætter dispensation fra myndighedernes krav. </li><li>Efter idémødet sender ArealDesign et kort resumé af mødet med udkast til aftale/tilbud på den eller de næste faser.</li></ul> Start med at booke 30 minutters gratis arkitektsparring.

BOOK IDÉMØDE HER

02

Skitsefasen

I skitsefasen udarbejder ArealDesign en skitse af løsningsforslag på baggrund af ideerne under idemødet. Normalvis 2-3 forslag.<br><br> Skitseforslaget giver en god fornemmelse af projektet - både i udseende og omfang og er ArealDesigns indledende forslag til byggeprojektet. <br><br> <ul><li>Skitse af løsningsforslag med den arkitektoniske idé.</li> <li>3d fotorealistiske visualiseringer af eksempelvis facader eller indretningsløsninger. </li> <li>Indretningsplaner. </li> <li>Supplerende undersøgelse af myndighedskrav. </li> <li>Foreløbig økonomisk skøn baseret på vores erfaringer, men uden der er truffet endelige beslutninger om materialevalg og detaljerede løsninger etc. </li> <li>Forslag til overordnet tidsplan, inkl. frister for jeres beslutninger. Hvis vi vurderer at myndighedsbehandlingen kan forsinke den foreløbige tidsplan, Orientere vi selvfølgelig jer herom. </li> <li>Stillingtagen til behov for yderligere undersøgelse fra eksterne rådgivere, fx ingeniør, geotekniker og landinspektør eller andre specialrådgivere. </li> <li>Rådgivning om hvorvidt en løsning normalt kræver dispensation af myndighederne.</li> </ul>

03

Myndighedsfasen

Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af den godkendte skitsefase i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for en myndighedsansøgning.<br><br> Myndighedsprojektet indeholder en redegørelse for projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav, herunder en beskrivelse af projektets arkitektur, planmæssige forhold, konstruktionsvalg, materialevalg mv.<br><br> Der kan ikke bygges efter myndighedsforslaget.<br><br> <ul><li>Indsamling af dokumentation for at byggeriet overholder gældende planer og regler ift. bygningsreglement m.v.</li> <li>Nødvendige tekniske tegninger til brug for myndighedsbehandling.</li> <li>Eventuelle dispensationsansøgninger.</li> <li>Beregning af kvm. Til brug for BBR.</li> <li>Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning om byggetilladelse på bygherrens vegne.</li></ul>

04

Hovedprojekt

ArealDesign udarbejder nødvendige detailtegninger samt beskrivende materiale som giver overblik over projektet. <br><br> Tegningerne er afpasset efter opgavens karakter og danner senere grundlag for indhentning af tilbud fra entreprenører. <br><br> Der udføres ikke arbejdstegninger i denne fase. Hvis disse er nødvendige, udarbejdes de under byggefasen. <br><br> <ul><li>Workshop med bygherre, hvor der rådgives om beslutning af materialevalg og løsninger.</li> <li>Materiale- og arbejdsbeskrivelser. </li> <li>Hovedtegninger og detailtegninger i PDF-format bestående minimum af: </li> <ul><li>Etageplan(er), skala 1:50 eller 1:100</li> <li>Facadetegninger, skala 1:100</li> <li>Tværsnitstegninger, skala 1:50</li></ul> <li>EL-dispositionsplan med placering af afbrydere og kontakter .</li> <li>Ajourføring af det økonomisk skøn.</li> <li>Situationsplan inkl. Byggepladstegning.</li></ul>

05

Udbuds- og kontraktfasen

ArealDesign sender projektet i udbud, hvorefter de indkomne tilbud vurderes og den egnede entreprenør findes. <br><br> Det er entreprenøren som prissætter udførelsen, og ArealDesign har ikke ansvar for budget eller udbudsresultat. <br><br> Selvom entreprenørerne afgiver tilbud ud fra de samme tegninger og beskrivelser, så vil der være behov for at gennemgå og sammenligne de indkomne tilbud for at vurdere om de indeholder uklare forbehold eller uoverensstemmelser mellem projektmaterialet og det afgivne tilbud. <br><br> I mange tilfælde er der også behov for forhandlinger med entreprenørerne og tilpasning af tilbuddet. <br><br> ArealDesign beder efterfølgende entreprenøren om at udarbejde udkast til entrepriseaftale og hjælper med forhandlingerne. <br><br> <em>ArealDesign yder alene teknisk rådgivning og ikke juridisk rådgivning i processen.</em> <br><br> <ul><li>Udarbejder udbudsgrundlag i PDF-format, som entreprenørerne kan afgive tilbud på grundlag af.</li> <li>Foretager, på jeres vegne, indhentning af tilbud fra 2-3 tilbud fra entreprenører. Herunder gennemgang af materialet med entreprenører.</li> <li>Bistår ved gennemgang og sammenligning af tilbud fra entreprenører.</li> <li>Undersøger for evt. uoverensstemmelser mellem projektmateriale og indkomne tilbud.</li> <li>Forelægger forslag til valg af entreprenør til bygherre.</li> <li>Forhandling og justering af tilbud med udvalgt entreprenør.</li> <li>Udarbejder udkast til entrepriseaftale herunder tidsaspekt i samarbejde med entreprenøren og bygherre. .</li></ul>

06

Byggefasen

I byggefasen kan I vælge at udpege ArealDesign som byggeleder og/eller fagtilsyn, mens byggeriet står på. <br><br> En byggeleder repræsenterer bygherren over for entreprenørerne med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. <br> Fagtilsynet deltager i byggemøder og forestår den kvalitative og kvantitative kontrol på byggepladsen i form af stikprøvevis tilsyn. <br> Omfanget og antallet af fagtilsyn og byggemøder skal aftales konkret. Antallet af fagtilsyn og møder afhænger af den konkrete aftale, projektets størrelse, art og kompleksitet. <br><br> <ul><li>Fagtilsynet består af stikprøvevis kontrol af det af entreprenøren udførte arbejde. Omfang og antal af fagtilsyn skal aftales konkret og der skal udarbejdes en tilsynsplan. </li> <li>Deltagelse i byggemøder og udarbejdelse af byggemødenotat. Antallet af møder og omfanget af møderne skal aftales. </li> <li>Fagtilsynet forelægger og indstiller eventuelle ændringsarbejder til bygherrens godkendelse. </li> <li>Hvis der indtræder forsinkelse, underretter ArealDesign bygherre om situationen og redegør for de honorarmæssige konsekvenser af forsinkelsen. </li> <li>Udarbejdelse af eventuelle arbejdstegninger, for udførelse af byggeriet. </li> <li>Deltagelse i afleveringsforretning og mangelgennemgang. </li></ul>

07

Efter byggefasen

<u> <b>Myndighedsafslutning: </u></b> <ul class=abc><li>ArealDesign sørger for at afslutte sagen hos myndighederne ift. byggetilladelsen ved indsendelse af nødvendig dokumentation samt eventuelt korrigeret materiale</li></ul> <u><b>1 & 5-års eftersyn: </u></b> <ul class=abc><li>ArealDesign deltager og udarbejder mangellister og sender disse til jer og entreprenører. Samt rådgiver bygherre ift. Kvalitet og tolerancer ved det udførte håndværk. </li> <li>Sørger for overholdelse af juridiske forpligtigelser fra bygherres side. </li></ul>